Kiesey Injektcreme – pozioma izolacja fundamentów

Kiesey Injektcreme jest kremem hydrofobizującym o niskiej lepkości na bazie silanu i siloxanu. W związku z niską lepkością koncentrat może wnikać w najmniejsze pory i naczynia włoskowate materiału budowlanego. Po zetknięciu z materiałem budowlanym Kiesey Injektcreme reaguje, tworząc warstwę uszczelniającą, rozpoczynającą proces wysychania ścian. Kiesey Injektcreme jest nieagresywny dla stali zbrojeniowej. Prosty w zastosowaniu, iniekcja następuje poprzez jednorazową aplikację do jednorzędowo wywierconych otworów za pomocą zwykłego pistoletu do fugowania (z zamkniętą komorą).
Kiesey Injektcreme stosowany jest do stworzenia dodatkowej izolacji poziomej przeciw wstępującej wilgoci; nową i innowacyjną techniką kartusza. Polecany, kiedy z biegiem lat
pierwotna izolacja pozioma murów przestaje być szczelna lub gdy budynek nie posiada poziome izolacji fundamentów. Kiesey Injektcreme zapobiega dalszemu wnikaniu wilgoci i zapewnia niezawodne, długotrwałe osuszenie muru. Produkt można stosować w murach, betonach, kamieniu i skale; nie stosować w betonie komórkowym, fugach glinianych, wapieniu muszlowym.

Najpierw należy zbić istniejący tynk do ok. 80 cm ponad widoczną strefą przemakania. Jeżeli pokaże się jeszcze wcześniejsza warstwa tynku, należy ją w całości usunąć. Mur oczyścić mechanicznie, usunąć kruche fugi na głębokość 2 cm i wypełnić je delikatnie zaprawą Hey’di Sperrmörtel. Podobne do tynków wolne powierzchnie należy potraktować Hey’di Antisulfat. Otwory: W murze przeznaczonym do uszczelnienia wykonać otwory 15 cm ponad górną krawędź gruntu (nasada-ściana-podłoga), w odstępach 15 cm; o średnicy 12 mm i na głębokość ok. 15 mm od końca muru. Otwory wykonywać elektropneumatyczną wiertarką nie powodującą wstrząsów. Przed użyciem Kiesey Injektcreme na ścianie zewnętrznej piwnicy należy dodatkowo sprawdzić czy istnieje funkcjonujące uszczelnienie zewnętrznych ścian piwnicy. Przed iniekcją należy dokładnie usunąć pył z wiercenia sprężonym powietrzem lub odkurzaczem. Sposób użycia: Nie stosować Kiesey Injektcreme poniżej +5 ºC i powyżej +25 ºC. Umieścić na czubku kartusza dołączony wąż iniekcyjny, następnie wypełnić otwory kompletnie produktem Kiesey Injektcreme. Przy tym dokonać jednorazowej aplikacji do jednorzędowo wywierconych otworów’ za pomocą zwykłego pistoletu do fugowania (z zamkniętą komorą) np. Bostik FO 400. Po wyschnięciu otwory zamknąć masą nieprzepuszczającą wody np. Hey’di Bohrlochschlämme.

Niebezpieczne grzyby pleśniowe w najbliższym naszym otoczeniu

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak bardzo mogą być niebezpieczne grzyby pleśniowe w najbliższym naszym otoczeniu.

Ze względu na wydzielane przez nie mykotoksyny, coraz ważniejsze staje się badanie grzybów, których zarodniki wdychamy. Dzięki dzisiejszej technologii jesteśmy w stanie dokładnie przebadać grzyby pleśniowe z których tworzą się szkodliwe mikotoksyny. Chodzi tu o nasze zdrowie a nawet życie.
Aby wskazać najbardziej znane przypadki chorób i zgonów, wywołanych wyłącznie grzybami pleśniowymi, cofnijmy się w czasie. Wiosną roku 1974 rozpoczęto badanie grobu króla Kazimierza Jagiellończyka. Aż 15 osób spośród naukowców, które weszły do grobowca i oddychały powietrzem, zawierającym m.in. wysokie stężenie zarodników grzybów pleśniowych, dosięgła śmierć. Zgon nastąpił wskutek zawału serca lub wylewu. Kropidlak żółty, grzyb, mogący powodować nowotwory, zawały czy udary, był prawdopodobnym sprawcą śmierci naukowców. Wykryto go wraz z innymi grzybami i bakteriami.
Inny przypadek masowej zagłady, spowodowanej toksycznym oddziaływaniem grzybów pleśniowych. Rosja, rok 1772. Armia, która miała podbić porty nad Morzem Czarnym, została powstrzymana. Stało się to dlatego, że żołnierze jedli skażone pieczywo. Były to placki wypieczone z ziarna, które przezimowało wcześniej pod śniegiem. Zginęły wtedy tysiące osób. Prawdopodobnie „zabójcą” Trichoteceny wysokotoksyczne grzyby dziś znajdowane na zwilgoconym ziarnie czy zapleśniałych kolbach kukurydzy.
Na powyższych przykładach widać, jak bardzo niebezpieczne są mikotoksyny. Mogą wywołać one bardzo niebezpieczne choroby dla ludzi jak i zwierząt. Dzisiejsza nauka pozwala z nimi walczyć, badanie mikotoksyn może ustrzec nas przed zatruciami, grzybicą, spowodowaniem alergii, jak i chorobami układu oddechowego, pokarmowego, a także wątroby.

źródło: miesięcznik „Wiedza i Życie”  nr 05/2009

Remont basenu – uszczelnienie niecki – System Bostik – Ardal

Remont basenu wiąże się z usunięciem starych powłok hydroizolacyjnych oraz okładzin i ponowne uszczelnienie niecki. Najpoważniejszym problemem właścicieli basenów zbudowanych kilkanaście/kilkadziesiąt lat temu są przecieki przez nieckę basenu, których główną przyczyną są błędy wykonawcze lub nieodpowiednią jakością zastosowanych materiałów.

Nieszczelności hydroizolacji występują najczęściej na dylatacjach, szwach roboczych i nierównościach niecki (stopniach, narożnikach). Najlepszym rozwiązaniem tych problemów jest usunięcie okładzin wraz z warstwą hydroizolacyjną – następnie wykonanie nowej hydroizolacji na całym remontowanym basenie, szczególną uwagę należy zwrócić na uszczelnienie niecki w miejscach załamań. Następnym krokiem remontu basenu będzie ułożenie nowych płytek z wykorzystaniem kleju elastycznego oraz wyspoinowanie ich spoiną o odpowiedniej wysokiej wytrzymałości na warunki chemiczne i fizyczne.

Najlepszym rozwiązaniem przy remoncie basenu lub przy budowie nowego basenu jest używanie powłoki hydroizolacyjnej bezpośrednio pod okładziną. Okładzina ceramiczna układana jest w tedy bezpośrednio na hydroizolację.

Renowacja murów w piwnicy

Pierwszym krokiem mającym na celu wykonania renowacji murów jest usprawnienie i udrożnienie wentylacji pomieszczeń. Pamiętać należy, że ważne są zarówno otwory, kratki wywiewne, jak również doprowadzenie świeżego powietrza do piwnic.
Przed wszelkimi pracami wykonać odgrzybienie ścian (Hey’di Schimmel Entferner).
Następnie należy skuć tynki na całości ścian i stropów z widoczną korozją i wykonać tynki renowacyjne systemu Hey’di Sanierputz Standard o grubości min. 2 cm. Wykonać izolację poziomą na poziomie posadzki piwnicy, nawiercając otwory i wprowadzając preparat Kiesey Injektcreme. W razie natrafienia na pustki możemy je wypełnić Hey’Di Bohrlochschlamme, środkiem uszczelniającym w proszku, o wysokiej zawartości reagującego alkalicznie kwasu krzemowego oraz metakrzemianów. Środek ten jest mrozoodporny i odporny na działanie soli stosowanej zimą.

W dalszej kolejności zaleca się wykonanie następujących czynności:

Na korytarzach piwnicy na posadzkach po zagruntowaniu Nibogrund G17 wylać masę samoniwelującą Niboplan U. W przypadku braku izolacji poziomej, izolację wykonać preparatem K100.

Prawidłowe zabezpieczenie tarasu i balkonu przed działaniem wody i mrozu – Poradnik

Poradnik „Prawidłowe zabezpieczenie tarasu” jak prawidłowo zabezpieczyć izolacją taras i balkon.

Aby prawidłowo zabezpieczyć taras należy wykonać szereg czynności które zapewnią odpowiednie zabezpieczenie przed wodą i mrozem. W pierwszej kolejności należy rozebrać okładziny płyty tarasu i usunąć obecną warstwę izolacyjną. W celu zapewnienia właściwego odpływu wody trzeba wykonać i wyprowadzić spadki w kierunku odpływu. Spadek należy wykonać gotową zaprawą przeznaczoną do tego celu (system PCC) lub zaprawą cementową z dodatkiem plastyfikatora Hey’di Haftemulsionkonzentrat. Nie należy stosować zwykłego betonu gdyż pojawiają się spękania odspojenia oraz pylenie się wylewki.
Wklejamy w narożach tarasu i ściany, oraz na dylatacji taśmy dylatacyjne Ardal Dichtband 120Ardalonem 2 K plus wykonujemy powłokę hydroizolacyjną  z wyprowadzeniem na ściany do wysokości 30 cm. Należy doszczelnić miejsca styku powłoki z metalem i plastykiem masą uszczelniającą MS-Polimer Bostik 2720 MS po uprzednim zagruntowaniu brzegów połączeń gruntownikiem. Połączenie płyty tarasu/balkony z cokołem także należy wypełnić masą uszczelniającą w celu zapewnienia jak najlepszego przenoszenia naprężeń.  Aby zapewnić jak najlepszą wytrzymałość powłoki przykleić ceramikę klejem systemowym Ardal Flexmortel oraz wykonać fugi zaprawą do fugowania mrozoodporną Ardal Flexfuge.

Prawidłowe zabezpieczenie tarasu i balkonu przed działaniem wody i mrozu

 1. membrana samoprzylepna HEY’DI SK 3000 1,5mm na zagruntowanym podłożu K100 z wodą 1:1
 2. elastyczne uszczelnienie tarasowo basenowe Ardal Ardalon 2 k plus grubość 3mm
 3. elastyczna zaprawa cienkowarstwowa Ardalith Flex C2TE lub Ardal Flexmortel C2TES1
 4. elastyczna fuga Ardal Flexfuge 3-15mm
 5. trwale elastyczny kit uszczelniający na bazie SMP np. Bostik 2720MSHey di Aquablocker, Bostik BAU SMP
 6. sznur dylatacyjny polietylenowy
 7. taśma uszczelniająca Dichtband
 8. wylewka spadkowa
 9. izolacja
 10. beton
 11. tynk
 12. płytki ceramiczne

Poprawnie wykonana izolacja elewacji zewnętrznej budynku

Budynek odkopać. Usunąć starą izolację elewacji zewnętrznej budynku i wykonać wyrównanie nierówności podłoża: niewypełnione fugi, nierówności, zagłębienia, należy uzupełnić zaprawą mineralną z dodatkiem Hey`di Haftemulsionkonzentrat.

Na wyrównanym podłożu wykonujemy izolację pionową masą bitumiczną Dickbeschichtung 2K w ilości 5 l/m². W świeżo nałożony Dickbeschichtung 2K wkleić fizelinę Armierungsgewebe100 bez zakładów, a następnie wygładzamy ją przy pomocy gładkiej pacy. Wykonać izolację poziomą metodą ciśnieniową na poziomie posadzki piwnicy, nawiercając otwory w dwóch rzędach preparatem Hey`di Kiesey. W miejscach niepodpiwniczonych z izolacją należy wyjść na poziom posadzek parteru. Skuć cokół do wysokości ok. 1.80 m powyżej terenu i wykonać tynki renowacyjne systemu Hey`di Sanierputz Standard o grubości min. 2 cm. W miejscach szczególnie zwilgoconych 60 cm powyżej widoczne zwilgocenia. Zaleca się wykonanie następujących czynności:

 1. odsolenie Hey`di Antysulfat
 2. wyrzutka z zaprawy z domieszką Hey`di Haftemulsionkonzentrat,
 3. tynk renowacyjny Hey`di Sanierputz Standard.

W miejscach szczególnie zawilgoconych w wyższych partiach budynku wykonać tyki renowacyjne w pozostałych miejscach tynki wapienno – cementowe. Miejsca skażone grzybami i glonami odkazić preparatem Bostik Entferner. Do wykonywania i naprawy gzymsów ciągnionych oraz prefabrykowanych elementów gzymsów należy wykorzystać zaprawę drobno lub gruboziarnistą Hey`di Sperrmortel Fein lub Hey`di Sperrmortel. Pęknięcia w elewacji poszerzyć w kształcie litery V i wypełnić zaprawą Hey`di Sperrmortel Fein. Gzymsy wykonać ze spadkiem od budynku. Miejsca gdzie usunięto odspojony na elewacji tynk uzupełnić gotową zaprawą Hey`di Trasszemenmortel (max 1 cm w jednym cyklu roboczym). Całą elewację zagruntować gruntem Ardal Grundfestiger z wodą 1:1
Powierzchnię elewacji wyszpachlować szpachlą Renotherm FS natomiast tynki renowacyjne szpachlą Hey`di Feinoberputzweiss lub Hey`di Sanierputz WTA fein Budynek należy wymalować farbami krzemianowymi . Gzymsy dodatkowo należy zabezpieczyć preparatem hydrofobowym Hey`di Siloxan. Wykonać ukształtowanie terenu oraz opaski ze spadkiem od budynku oraz wykonać poprawnie wszystkie obróbki blacharskie.